عضویت سریع
10 مهر 1395 ساعت 09:20 صبح

1395 شب ششم محرم هیئت خادم الرضا(ع) حاج حسین سیب سرخی یاسین شیخ زاده

فایل های صوتی مراسم

12-صوت -شور وغزلخوانی زیبای پایانی مجلس - شب ششم محرم سال 1395 حاج حسین سیب سرخی-هیئت خادم الرضا(ع)قم

11-صوت -شور بسیارزیبا(یکی مثل من قطره * یکی مثل تودریا...) شب ششم محرم سال 1395 حاج حسین سیب سرخی-هیئت خادم الرضا(ع)قم

10-صوت -شور (تودل گریه کنا حرارت حسین...) شب ششم محرم سال 1395 حاج حسین سیب سرخی-هیئت خادم الرضا(ع)قم

09-صوت -شور دودمه بسیارزیبا(من نشان می دهم امروز که ابن الحسنم...) شب ششم محرم سال 1395 حاج حسین سیب سرخی-هیئت خادم الرضا(ع)قم

08-صوت -واحد عربی فارسی بسیارزیبا(بدر حاجاتی * انت کهفی فی البلایا...) شب ششم محرم سال 1395 حاج حسین سیب سرخی-هیئت خادم الرضا(ع)قم

07-صوت -شور بسیارزیبا(وسط روضه ی تو قدکشیدم...) شب ششم محرم سال 1395 حاج حسین سیب سرخی-هیئت خادم الرضا(ع)قم

06-صوت -شور بسیارزیبا(نداره فرقی اینجا پیر و جوون...) شب ششم محرم سال 1395 حاج حسین سیب سرخی-هیئت خادم الرضا(ع)قم

05-صوت -شور طوفانی بسیارزیبا(نوه ی یل خیبر اومده * یه نفرنه یه لشگراومده...) شب ششم محرم سال 1395 حاج حسین سیب سرخی-هیئت خادم الرضا(ع)قم

04-صوت -شور طوفانی بسیارزیبا(نوه ی یل خیبر اومده * یه نفرنه یه لشگراومده...) شب ششم محرم سال 1395 حاج حسین سیب سرخی-هیئت خادم الرضا(ع)قم

03-صوت -زمینه بسیارزیبا(مثل توضربه خورده بود به پهلوش...) شب ششم محرم سال 1395 حاج حسین سیب سرخی-هیئت خادم الرضا(ع)قم

02-صوت -زمینه بسیارزیبا(اعوذ بشهر المحرم...) شب ششم محرم سال 1395 حاج حسین سیب سرخی-هیئت خادم الرضا(ع)قم

01-صوت -روضه زیبا- شب ششم محرم سال 1395 حاج حسین سیب سرخی-هیئت خادم الرضا(ع)قم

فایل های تصویری مراسم

01-روضه - شب ششم محرم سال 1395 حاج حسین سیب سرخی-هیئت خادم الرضا(ع)قم 02-زمینه بسیارزیبا(اعوذ بشهر المحرم...) شب ششم محرم سال 1395 حاج حسین سیب سرخی-هیئت خادم الرضا(ع)قم 03-زمینه بسیارزیبا(لرزه افتاده به تنم...) شب ششم محرم سال 1395 حاج حسین سیب سرخی-هیئت خادم الرضا(ع)قم 04-شورطوفانی بسیارزیبا(نوه ی یل خیبر اومده * یه نفرنه یه لشگراومده...) شب ششم محرم سال 1395 حاج حسین سیب سرخی-هیئت خادم الرضا(ع)قم 05-شور طوفانی بسیارزیبا(نوه ی یل خیبر اومده * یه نفرنه یه لشگراومده...) شب ششم محرم سال 1395 حاج حسین سیب سرخی-هیئت خادم الرضا(ع)قم 06-شور طوفانی بسیارزیبا(نوه ی یل خیبر اومده * یه نفرنه یه لشگراومده...) شب ششم محرم سال 1395 حاج حسین سیب سرخی-هیئت خادم الرضا(ع)قم 07-شور طوفانی بسیارزیبا(ازقبیله ی شاه نجفم * حیدریه دمم به شرفم...) شب ششم محرم سال 1395 حاج حسین سیب سرخی-هیئت خادم الرضا(ع)قم 08-شور بسیارزیبا(نداره فرقی اینجا پیر و جوون...) شب ششم محرم سال 1395 حاج حسین سیب سرخی-هیئت خادم الرضا(ع)قم 09-شور بسیارزیبا(وسط روضه ی تو قدکشیدم...) شب ششم محرم سال 1395 حاج حسین سیب سرخی-هیئت خادم الرضا(ع)قم 10-واحد عربی فارسی بسیارزیبا(بدر حاجاتی * انت کهفی فی البلایا...) شب ششم محرم سال 1395 حاج حسین سیب سرخی-هیئت خادم الرضا(ع)قم 11-واحد بسیارزیبا(ای عمو من پسرفاتح جنگ جملم...) شب ششم محرم سال 1395 حاج حسین سیب سرخی-هیئت خادم الرضا(ع)قم 12-شور دودمه بسیارزیبا(من نشان می دهم امروز که ابن الحسنم...) شب ششم محرم سال 1395 حاج حسین سیب سرخی-هیئت خادم الرضا(ع)قم 13-شور (تودل گریه کنا حرارت حسین...) شب ششم محرم سال 1395 حاج حسین سیب سرخی-هیئت خادم الرضا(ع)قم

تصاویر مرتبط با خبر

شب ششم محرم 1395 هیئت خادم الرضا (ع) قم حجت الاسلام والمسلمین ظهیری حاج حسین سیب سرخی کربلایی یاسین شیخ زاده شب ششم محرم 1395 هیئت خادم الرضا (ع) قم حجت الاسلام والمسلمین ظهیری حاج حسین سیب سرخی کربلایی یاسین شیخ زاده شب ششم محرم 1395 هیئت خادم الرضا (ع) قم حجت الاسلام والمسلمین ظهیری حاج حسین سیب سرخی کربلایی یاسین شیخ زاده شب ششم محرم 1395 هیئت خادم الرضا (ع) قم حجت الاسلام والمسلمین ظهیری حاج حسین سیب سرخی کربلایی یاسین شیخ زاده شب ششم محرم 1395 هیئت خادم الرضا (ع) قم حجت الاسلام والمسلمین ظهیری حاج حسین سیب سرخی کربلایی یاسین شیخ زاده شب ششم محرم 1395 هیئت خادم الرضا (ع) قم حجت الاسلام والمسلمین ظهیری حاج حسین سیب سرخی کربلایی یاسین شیخ زاده شب ششم محرم 1395 هیئت خادم الرضا (ع) قم حجت الاسلام والمسلمین ظهیری حاج حسین سیب سرخی کربلایی یاسین شیخ زاده شب ششم محرم 1395 هیئت خادم الرضا (ع) قم حجت الاسلام والمسلمین ظهیری حاج حسین سیب سرخی کربلایی یاسین شیخ زاده شب ششم محرم 1395 هیئت خادم الرضا (ع) قم حجت الاسلام والمسلمین ظهیری حاج حسین سیب سرخی کربلایی یاسین شیخ زاده شب ششم محرم 1395 هیئت خادم الرضا (ع) قم حجت الاسلام والمسلمین ظهیری حاج حسین سیب سرخی کربلایی یاسین شیخ زاده شب ششم محرم 1395 هیئت خادم الرضا (ع) قم حجت الاسلام والمسلمین ظهیری حاج حسین سیب سرخی کربلایی یاسین شیخ زاده شب ششم محرم 1395 هیئت خادم الرضا (ع) قم حجت الاسلام والمسلمین ظهیری حاج حسین سیب سرخی کربلایی یاسین شیخ زاده شب ششم محرم 1395 هیئت خادم الرضا (ع) قم حجت الاسلام والمسلمین ظهیری حاج حسین سیب سرخی کربلایی یاسین شیخ زاده شب ششم محرم 1395 هیئت خادم الرضا (ع) قم حجت الاسلام والمسلمین ظهیری حاج حسین سیب سرخی کربلایی یاسین شیخ زاده شب ششم محرم 1395 هیئت خادم الرضا (ع) قم حجت الاسلام والمسلمین ظهیری حاج حسین سیب سرخی کربلایی یاسین شیخ زاده شب ششم محرم 1395 هیئت خادم الرضا (ع) قم حجت الاسلام والمسلمین ظهیری حاج حسین سیب سرخی کربلایی یاسین شیخ زاده شب ششم محرم 1395 هیئت خادم الرضا (ع) قم حجت الاسلام والمسلمین ظهیری حاج حسین سیب سرخی کربلایی یاسین شیخ زاده شب ششم محرم 1395 هیئت خادم الرضا (ع) قم حجت الاسلام والمسلمین ظهیری حاج حسین سیب سرخی کربلایی یاسین شیخ زاده شب ششم محرم 1395 هیئت خادم الرضا (ع) قم حجت الاسلام والمسلمین ظهیری حاج حسین سیب سرخی کربلایی یاسین شیخ زاده شب ششم محرم 1395 هیئت خادم الرضا (ع) قم حجت الاسلام والمسلمین ظهیری حاج حسین سیب سرخی کربلایی یاسین شیخ زاده شب ششم محرم 1395 هیئت خادم الرضا (ع) قم حجت الاسلام والمسلمین ظهیری حاج حسین سیب سرخی کربلایی یاسین شیخ زاده شب ششم محرم 1395 هیئت خادم الرضا (ع) قم حجت الاسلام والمسلمین ظهیری حاج حسین سیب سرخی کربلایی یاسین شیخ زاده شب ششم محرم 1395 هیئت خادم الرضا (ع) قم حجت الاسلام والمسلمین ظهیری حاج حسین سیب سرخی کربلایی یاسین شیخ زاده شب ششم محرم 1395 هیئت خادم الرضا (ع) قم حجت الاسلام والمسلمین ظهیری حاج حسین سیب سرخی کربلایی یاسین شیخ زاده شب ششم محرم 1395 هیئت خادم الرضا (ع) قم حجت الاسلام والمسلمین ظهیری حاج حسین سیب سرخی کربلایی یاسین شیخ زاده شب ششم محرم 1395 هیئت خادم الرضا (ع) قم حجت الاسلام والمسلمین ظهیری حاج حسین سیب سرخی کربلایی یاسین شیخ زاده شب ششم محرم 1395 هیئت خادم الرضا (ع) قم حجت الاسلام والمسلمین ظهیری حاج حسین سیب سرخی کربلایی یاسین شیخ زاده شب ششم محرم 1395 هیئت خادم الرضا (ع) قم حجت الاسلام والمسلمین ظهیری حاج حسین سیب سرخی کربلایی یاسین شیخ زاده شب ششم محرم 1395 هیئت خادم الرضا (ع) قم حجت الاسلام والمسلمین ظهیری حاج حسین سیب سرخی کربلایی یاسین شیخ زاده شب ششم محرم 1395 هیئت خادم الرضا (ع) قم حجت الاسلام والمسلمین ظهیری حاج حسین سیب سرخی کربلایی یاسین شیخ زاده شب ششم محرم 1395 هیئت خادم الرضا (ع) قم حجت الاسلام والمسلمین ظهیری حاج حسین سیب سرخی کربلایی یاسین شیخ زاده شب ششم محرم 1395 هیئت خادم الرضا (ع) قم حجت الاسلام والمسلمین ظهیری حاج حسین سیب سرخی کربلایی یاسین شیخ زاده شب ششم محرم 1395 هیئت خادم الرضا (ع) قم حجت الاسلام والمسلمین ظهیری حاج حسین سیب سرخی کربلایی یاسین شیخ زاده شب ششم محرم 1395 هیئت خادم الرضا (ع) قم حجت الاسلام والمسلمین ظهیری حاج حسین سیب سرخی کربلایی یاسین شیخ زاده شب ششم محرم 1395 هیئت خادم الرضا (ع) قم حجت الاسلام والمسلمین ظهیری حاج حسین سیب سرخی کربلایی یاسین شیخ زاده شب ششم محرم 1395 هیئت خادم الرضا (ع) قم حجت الاسلام والمسلمین ظهیری حاج حسین سیب سرخی کربلایی یاسین شیخ زاده شب ششم محرم 1395 هیئت خادم الرضا (ع) قم حجت الاسلام والمسلمین ظهیری حاج حسین سیب سرخی کربلایی یاسین شیخ زاده شب ششم محرم 1395 هیئت خادم الرضا (ع) قم حجت الاسلام والمسلمین ظهیری حاج حسین سیب سرخی کربلایی یاسین شیخ زاده
 • نظردهی

  +95

  سه شنبه 2 مرداد 12:30

  محمد می گوید :

  با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید

  +95

  سه شنبه 2 مرداد 12:30

  محمد می گوید :

  با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید

  +95

  سه شنبه 2 مرداد 12:30

  محمد می گوید :

  با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید

  +95

  سه شنبه 2 مرداد 12:30

  محمد می گوید :

  با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید

  +95

  سه شنبه 2 مرداد 12:30

  محمد می گوید :

  با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید

  +95

  سه شنبه 2 مرداد 12:30

  محمد می گوید :

  با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید

  +95

  سه شنبه 2 مرداد 12:30

  محمد می گوید :

  با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید

  نام خود را وارد کنید : پست الکترونیکی : متن خود را وارد کنید : ارسال نظر

  تصاویر مرتبط

  مراسم عزاداری امام صادق ( ع ) 94

  با مداحی : کربلایی حمیدرضا علیمی ورزشگاه شهید حیدریان

  تعداد بازدید : 10 مرتبه

  مراسم عزاداری امام صادق ( ع ) 94

  با مداحی : کربلایی حمیدرضا علیمی ورزشگاه شهید حیدریان

  تعداد بازدید : 10 مرتبه

  مراسم عزاداری امام صادق ( ع ) 94

  با مداحی : کربلایی حمیدرضا علیمی ورزشگاه شهید حیدریان

  تعداد بازدید : 10 مرتبه

  مراسم عزاداری امام صادق ( ع ) 94

  با مداحی : کربلایی حمیدرضا علیمی ورزشگاه شهید حیدریان

  تعداد بازدید : 10 مرتبه

  مراسم عزاداری امام صادق ( ع ) 94

  با مداحی : کربلایی حمیدرضا علیمی ورزشگاه شهید حیدریان

  تعداد بازدید : 10 مرتبه

  مراسم عزاداری امام صادق ( ع ) 94

  با مداحی : کربلایی حمیدرضا علیمی ورزشگاه شهید حیدریان

  تعداد بازدید : 10 مرتبه

  مراسم عزاداری امام صادق ( ع ) 94

  با مداحی : کربلایی حمیدرضا علیمی ورزشگاه شهید حیدریان

  تعداد بازدید : 10 مرتبه

  مراسم عزاداری امام صادق ( ع ) 94

  با مداحی : کربلایی حمیدرضا علیمی ورزشگاه شهید حیدریان

  تعداد بازدید : 10 مرتبه

  مراسم عزاداری امام صادق ( ع ) 94

  با مداحی : کربلایی حمیدرضا علیمی ورزشگاه شهید حیدریان

  تعداد بازدید : 10 مرتبه