عضویت سریع
3 بهمن 1394 ساعت 7:25 بعد از ظهر

1394 شهادت امام رضا حاج حسین سیب سرخی

فایل های صوتی مراسم

17-صوت،غزلخوانی بسیارزیبای پایانی مجلس(ساقی می بده...)،حاج حسین سیب سرخی-مراسم بزرگ عزاداری شب شهادت امام رضاعلیه السلام، سال 1394هیئت خادم الرضا(ع)قم

16-صوت،غزلخوانی پایانی(تازمین قدم برداشت آسمان نوشت علی...)،حاج حسین سیب سرخی-مراسم بزرگ عزاداری شب شهادت امام رضاعلیه السلام، سال 1394هیئت خادم الرضا(ع)قم

15-صوت،شور(حب الحسین...)،حاج حسین سیب سرخی-مراسم بزرگ عزاداری شب شهادت امام رضاعلیه السلام، سال 1394هیئت خادم الرضا(ع)قم

14-صوت،شور(خبرداری که این روزا فقط یادتومیکردم...)،حاج حسین سیب سرخی-مراسم بزرگ عزاداری شب شهادت امام رضاعلیه السلام، سال 1394هیئت خادم الرضا(ع)قم

13-صوت،شور(مولانا وقمرالحسین...)،حاج حسین سیب سرخی-مراسم بزرگ عزاداری شب شهادت امام رضاعلیه السلام، سال 1394هیئت خادم الرضا(ع)قم

12-صوت،شور(غیرازخودت ازهردوجهان بی خبرم کن...)،حاج حسین سیب سرخی-مراسم بزرگ عزاداری شب شهادت امام رضاعلیه السلام، سال 1394هیئت خادم الرضا(ع)قم

11-صوت،شور(سیدی یامولای...)،حاج حسین سیب سرخی-مراسم بزرگ عزاداری شب شهادت امام رضاعلیه السلام، سال 1394هیئت خادم الرضا(ع)قم

10-صوت،شور(پناه حرم...)،حاج حسین سیب سرخی-مراسم بزرگ عزاداری شب شهادت امام رضاعلیه السلام، سال 1394هیئت خادم الرضا(ع)قم

09-صوت،شور(زائرتو ام وباحرم توماءنوسم...)،حاج حسین سیب سرخی-مراسم بزرگ عزاداری شب شهادت امام رضاعلیه السلام، سال 1394هیئت خادم الرضا(ع)قم

08-صوت،سینه زنی بسیارزیبا(برا بقیع صحن وسرا می سازیم...)،حاج حسین سیب سرخی-مراسم بزرگ عزاداری شب شهادت امام رضاعلیه السلام، سال 1394هیئت خادم الرضا(ع)قم

07-صوت،واحد(رضاجان تمام دین وایمانم توهستی...)،حاج حسین سیب سرخی-مراسم بزرگ عزاداری شب شهادت امام رضاعلیه السلام، سال 1394هیئت خادم الرضا(ع)قم

06-صوت،واحدعربی،فارسی بسیارزیبا(بنفسی انت یامولا...)،حاج حسین سیب سرخی-مراسم بزرگ عزاداری شب شهادت امام رضاعلیه السلام، سال 1394هیئت خادم الرضا(ع)قم

05-صوت،واحد(دوباره آمده فصل عزاوگریه وزاری...)،حاج حسین سیب سرخی-مراسم بزرگ عزاداری شب شهادت امام رضاعلیه السلام، سال 1394هیئت خادم الرضا(ع)قم

04-صوت،لبیک(لبیک یاحسین...)،حاج حسین سیب سرخی-مراسم بزرگ عزاداری شب شهادت امام رضاعلیه السلام، سال 1394هیئت خادم الرضا(ع)قم

03-صوت،زمینه زیبا(ازکجاشروع کنم...)،حاج حسین سیب سرخی-مراسم بزرگ عزاداری شب شهادت امام رضاعلیه السلام، سال 1394هیئت خادم الرضا(ع)قم

02-صوت،شور(آمدم ای شاه پناهم بده...)،حاج حسین سیب سرخی-مراسم بزرگ عزاداری شب شهادت امام رضاعلیه السلام، سال 1394هیئت خادم الرضا(ع)قم

01-صوت،شور(باز این دل درهوس یاره...)،حاج حسین سیب سرخی-مراسم بزرگ عزاداری شب شهادت امام رضاعلیه السلام، سال 1394هیئت خادم الرضا(ع)قم

فایل های تصویری مراسم

10-شور زیبا(تودل گریه کنا حرارت حسین...) شهادت امام رضاعلیه السلام سال 1394 حاج حسین سیب سرخی-هیئت خادم الرضا(ع)قم 09-شور زیبا(بدر فاطمه نورکلامی سیدالشهدا...) شهادت امام رضاعلیه السلام سال 1394 حاج حسین سیب سرخی-هیئت خادم الرضا(ع)قم 08-شور زیبا(لبیک یا حسین...) شهادت امام رضاعلیه السلام سال 1394 حاج حسین سیب سرخی-هیئت خادم الرضا(ع)قم 07-غزلخوانی بسیار زیبا(آمدم ای شاه پناهم بده...) شهادت امام رضاعلیه السلام سال 1394 حاج حسین سیب سرخی-هیئت خادم الرضا(ع)قم 06-شور بسیار زیبا(برا بقیع صحن وسرا می سازیم...) شهادت امام رضاعلیه السلام سال 1394 حاج حسین سیب سرخی-هیئت خادم الرضا(ع)قم 05-شور زیبا(حب الحسین...) شهادت امام رضاعلیه السلام سال 1394 حاج حسین سیب سرخی-هیئت خادم الرضا(ع)قم 04-شور زیبا(نوکرخوبی نبودم، خودمم میدونم آقا...) شهادت امام رضاعلیه السلام سال 1394 حاج حسین سیب سرخی-هیئت خادم الرضا(ع)قم 03-شور زیبا(مولانا وقمرالحسین...) شهادت امام رضاعلیه السلام سال 1394 حاج حسین سیب سرخی-هیئت خادم الرضا(ع)قم 02-شور زیبا(زائرتوام وباحرم توماءنوسم...) شهادت امام رضاعلیه السلام سال 1394 حاج حسین سیب سرخی-هیئت خادم الرضا(ع)قم 01-زمینه زیبا(ازکجاشروع کنم، ازشبای بی کسی بگم برات...) شهادت امام رضاعلیه السلام سال 1394 حاج حسین سیب سرخی-هیئت خادم الرضا(ع)قم

تصاویر مرتبط با خبر

حاج حسین سیب سرخی - شب شهادت امام رضا(ع) هیئت خادم الرضا(ع) مشهد مقدس ساختمان ابراهیمیان حاج حسین سیب سرخی - شب شهادت امام رضا(ع) هیئت خادم الرضا(ع) مشهد مقدس ساختمان ابراهیمیان حاج حسین سیب سرخی - شب شهادت امام رضا(ع) هیئت خادم الرضا(ع) مشهد مقدس ساختمان ابراهیمیان حاج حسین سیب سرخی - شب شهادت امام رضا(ع) هیئت خادم الرضا(ع) مشهد مقدس ساختمان ابراهیمیان حاج حسین سیب سرخی - شب شهادت امام رضا(ع) هیئت خادم الرضا(ع) مشهد مقدس ساختمان ابراهیمیان حاج حسین سیب سرخی - شب شهادت امام رضا(ع) هیئت خادم الرضا(ع) مشهد مقدس ساختمان ابراهیمیان حاج حسین سیب سرخی - شب شهادت امام رضا(ع) هیئت خادم الرضا(ع) مشهد مقدس ساختمان ابراهیمیان حاج حسین سیب سرخی - شب شهادت امام رضا(ع) هیئت خادم الرضا(ع) مشهد مقدس ساختمان ابراهیمیان حاج حسین سیب سرخی - شب شهادت امام رضا(ع) هیئت خادم الرضا(ع) مشهد مقدس ساختمان ابراهیمیان حاج حسین سیب سرخی - شب شهادت امام رضا(ع) هیئت خادم الرضا(ع) مشهد مقدس ساختمان ابراهیمیان حاج حسین سیب سرخی - شب شهادت امام رضا(ع) هیئت خادم الرضا(ع) مشهد مقدس ساختمان ابراهیمیان حاج حسین سیب سرخی - شب شهادت امام رضا(ع) هیئت خادم الرضا(ع) مشهد مقدس ساختمان ابراهیمیان حاج حسین سیب سرخی - شب شهادت امام رضا(ع) هیئت خادم الرضا(ع) مشهد مقدس ساختمان ابراهیمیان حاج حسین سیب سرخی - شب شهادت امام رضا(ع) هیئت خادم الرضا(ع) مشهد مقدس ساختمان ابراهیمیان حاج حسین سیب سرخی - شب شهادت امام رضا(ع) هیئت خادم الرضا(ع) مشهد مقدس ساختمان ابراهیمیان حاج حسین سیب سرخی - شب شهادت امام رضا(ع) هیئت خادم الرضا(ع) مشهد مقدس ساختمان ابراهیمیان حاج حسین سیب سرخی - شب شهادت امام رضا(ع) هیئت خادم الرضا(ع) مشهد مقدس ساختمان ابراهیمیان حاج حسین سیب سرخی - شب شهادت امام رضا(ع) هیئت خادم الرضا(ع) مشهد مقدس ساختمان ابراهیمیان حاج حسین سیب سرخی - شب شهادت امام رضا(ع) هیئت خادم الرضا(ع) مشهد مقدس ساختمان ابراهیمیان حاج حسین سیب سرخی - شب شهادت امام رضا(ع) هیئت خادم الرضا(ع) مشهد مقدس ساختمان ابراهیمیان حاج سعید قانع - شب شهادت امام رضا(ع) هیئت خادم الرضا(ع) مشهد مقدس ساختمان ابراهیمیان حاج سعید قانع - شب شهادت امام رضا(ع) هیئت خادم الرضا(ع) مشهد مقدس ساختمان ابراهیمیان حجت الاسلام و المسلمین علیرضا تکیه ای - شب شهادت امام رضا(ع) هیئت خادم الرضا(ع) مشهد مقدس ساختمان ابراهیمیان حجت الاسلام و المسلمین علیرضا تکیه ای - شب شهادت امام رضا(ع) هیئت خادم الرضا(ع) مشهد مقدس ساختمان ابراهیمیان حجت الاسلام و المسلمین علیرضا تکیه ای - شب شهادت امام رضا(ع) هیئت خادم الرضا(ع) مشهد مقدس ساختمان ابراهیمیان
 • نظردهی

  +95

  سه شنبه 2 مرداد 12:30

  محمد می گوید :

  با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید

  +95

  سه شنبه 2 مرداد 12:30

  محمد می گوید :

  با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید

  +95

  سه شنبه 2 مرداد 12:30

  محمد می گوید :

  با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید

  +95

  سه شنبه 2 مرداد 12:30

  محمد می گوید :

  با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید

  +95

  سه شنبه 2 مرداد 12:30

  محمد می گوید :

  با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید

  +95

  سه شنبه 2 مرداد 12:30

  محمد می گوید :

  با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید

  +95

  سه شنبه 2 مرداد 12:30

  محمد می گوید :

  با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید با عرض سلام و خسته نباشید

  نام خود را وارد کنید : پست الکترونیکی : متن خود را وارد کنید : ارسال نظر

  تصاویر مرتبط

  مراسم عزاداری امام صادق ( ع ) 94

  با مداحی : کربلایی حمیدرضا علیمی ورزشگاه شهید حیدریان

  تعداد بازدید : 10 مرتبه

  مراسم عزاداری امام صادق ( ع ) 94

  با مداحی : کربلایی حمیدرضا علیمی ورزشگاه شهید حیدریان

  تعداد بازدید : 10 مرتبه

  مراسم عزاداری امام صادق ( ع ) 94

  با مداحی : کربلایی حمیدرضا علیمی ورزشگاه شهید حیدریان

  تعداد بازدید : 10 مرتبه

  مراسم عزاداری امام صادق ( ع ) 94

  با مداحی : کربلایی حمیدرضا علیمی ورزشگاه شهید حیدریان

  تعداد بازدید : 10 مرتبه

  مراسم عزاداری امام صادق ( ع ) 94

  با مداحی : کربلایی حمیدرضا علیمی ورزشگاه شهید حیدریان

  تعداد بازدید : 10 مرتبه

  مراسم عزاداری امام صادق ( ع ) 94

  با مداحی : کربلایی حمیدرضا علیمی ورزشگاه شهید حیدریان

  تعداد بازدید : 10 مرتبه

  مراسم عزاداری امام صادق ( ع ) 94

  با مداحی : کربلایی حمیدرضا علیمی ورزشگاه شهید حیدریان

  تعداد بازدید : 10 مرتبه

  مراسم عزاداری امام صادق ( ع ) 94

  با مداحی : کربلایی حمیدرضا علیمی ورزشگاه شهید حیدریان

  تعداد بازدید : 10 مرتبه

  مراسم عزاداری امام صادق ( ع ) 94

  با مداحی : کربلایی حمیدرضا علیمی ورزشگاه شهید حیدریان

  تعداد بازدید : 10 مرتبه